Algemene voorwaarden

1. Begripsomschrijvingen

1.1 DHost: de besloten vennootschap DHost BV.
1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met DHost een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten en/of het uitvoeren van diensten.
1.3 Overeenkomst: Iedere schriftelijke en /of mondelinge overeenkomst, die tussen DHost en de en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
1.4 Producten en diensten: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomst(en).
1.5 Offertes: Voorstellen van DHost aan de opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, alsmede aanbiedingen voor calculaties, begrotingen of prijsopgaven.
1.6 Opdrachtbevestiging: Een door DHost verstrekte, schriftelijke verklaring dat een overeenkomst is afgesloten met de opdrachtgever.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en DHost gesloten overeenkomsten.
2.2 De algemene voorwaarden of de daarmee vergelijkbare regelingen van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Offertes, aanbiedingen, overeenkomst

3.1 Offertes van DHost zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een offerte vervalt uiterlijk 1 maand nadat deze door DHost is uitgebracht.
3.2 Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en DHost kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. De opdrachtgever kan slechts rechten ontlenen aan de overeenkomst, indien DHost een schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt.
3.3 Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst gelden slechts indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
3.4 Alle opgaven door DHost van specificaties en/of andere aanduidingen van producten en diensten zijn met zorg gedaan. DHost kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.

4. Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat DHost met de uitvoering is begonnen, mits de opdrachtgever de voor DHost hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door DHost geleden verliezen en gederfde winst en de kosten, die DHost reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, zulks uitsluitend en bindend door DHost vast te stellen.

5. Prijzen en tarieven

5.1 Alle prijzen en tarieven van DHost zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
5.2 De door DHost opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform in de overeenkomst vastgelegde specificaties.
5.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5.4 Indien tussen DHost en de opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld conform de door DHost gehanteerde tariefkaart of op nacalculatie.

6. Prijs- en tariefswijzigingen

6.1 DHost is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich een of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijgen de kosten van de materialen, halffabricaten, fabrikanten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzend- en transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met de arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande heffingen van de overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het vernoemde vergelijkbaar zijn.
6.2 Indien de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst onduidelijke teksten, kopij, schetsen, tekeningen, modellen, foto's, etc. ondeugdelijke informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden of in andere zin ondeugdelijke materialen en/of producten of op ondeugdelijke wijze aan DHost levert, waardoor DHost genoodzaakt wordt tot het verrichten van meer werkzaamheden en/of het maken van meer kosten, dan is DHost gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met deze kosten, en/of de aan de werkzaamheden verbonden kosten, zulks uitsluitend te beoordelen door DHost
6.3 DHost is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties. DHost zal binnen redelijke grenzen hieraan meewerken, indien de te verrichten prestatie niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie.
6.4 DHost kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen echter geldend voor de overeenkomst.

7. Betaling

7.1 De opdrachtgever zal de hem krachtens de overeenkomst in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld, binnen 15 dagen na factuurdatum aan DHost betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De bedragen dienen op een door DHost aan te wijzen bankrekening te worden gestort, dan wel ten kantore van DHost à contant te worden voldaan.
7.2 DHost is gerechtigd bij een overeengekomen prestatie in gedeelten, na (op)levering van ieder gedeelte, dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De kosten voor de gehele overeenkomst kunnen door DHost in één keer in rekening worden gebracht.
7.3 Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van DHost op de opdrachtgever direct opeisbaar.
7.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf het moment van overschrijden van de betalingstermijn, de wettelijke rente verschuldigd. DHost is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of een gedeelte van daarvan waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
7.5 Bij een niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 40.
7.6 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

8. Levering

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar DHost haar bedrijf uitoefent.
8.2 DHost is niet gehouden in gedeelten producten te leveren of diensten te verrichten.
8.3 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering krachtens de overeenkomst. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de te leveren producten en/of diensten niet in ontvangst neemt c.q. accepteert.
8.4 Iedere levering door DHost aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van het eigendom, totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
8.5 Indien vervoer of transmissie van te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever draagt het risico tijdens het transport. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en/of andere netwerken en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

9. Leveringstermijn

9.1 Een door DHost opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking. DHost is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
9.2 De binding van DHost aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen.
9.3 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door DHost gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken.
9.4 Bij niet-naleving van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door DHost nodig is. DHost is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim hersteld. Daarna zal DHost de overeenkomst binnen redelijke termijn uitvoeren.

10. Inspectie en klachten

10.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na (op)levering te onderzoeken of DHost de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DHost er terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
10.2 DHost is gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen.
10.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
10.4 De prestatie van DHost geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
10.5 DHost is niet verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen of teksten of materialen of informatiedragers die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
10.6 Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na de ontvangst van een factuur van DHost schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

11. Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door DHost niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen.

12. Auteursrechten, intellectueel eigendom

12.1 De opdrachtgever garandeert DHost dat door de nakoming met name door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden. De opdrachtgever vrijwaart DHost zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens de wet of overeenkomst geldend kunnen maken.
12.2 De opdrachtgever verkrijgt na levering door DHost het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door DHost in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van enige geldende Auteurswet of regelgeving daaromtrent.
12.3 De opdrachtgever verkrijgt in geen geval enig recht van intellectueel eigendom met betrekking tot het geleverde. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij DHost en/of haar toeleveranciers.

13. Overmacht

13.1 Indien DHost door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
13.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden of langer duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
13.3 Ingeval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DHost onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DHost kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend problemen bij toeleveranciers van DHost, transport en /of transmissiefaciliteiten en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van DHost uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
14.2 DHost is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
14.3 DHost is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever.
14.4 De opdrachtgever vrijwaart DHost uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

15. Ontbinding van de overeenkomst, verzuim

15.1 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van DHost voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is DHost gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de opdrachtgever direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.2 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever en rechtswege zijn ontbonden, tenzij DHost de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is DHost gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van DHost

17. Toepassing recht, geschillen

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden of overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande dat DHost het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere bevoegde rechtelijke colleges.